Chrëstmoart 2020 : 12. bis 13.12.2020

De Comité vun der 1001 Stären asbl freet sech Iech matzedeelen, datt den «Eechternoacher Chrëstmoart 2020» stattfanne kann.

Den Umeldungsformular mat de Konditiounen ass önnert https://www.weihnacht.lu/matmaachen/ disponibel.

De Chrëstmoart wäert dëst Joer mussen ënner bestëmmten Oplagen organiséiert ginn. De Plang vun de Standplazen muss den aktuellen Distanzregelen ugepasst ginn.

Et ass dëst Joer verbueden Stehdëscher opzeriichten, och eng Konsommatioun um Comptoir ass net erlaabt. Ausserdem ass et verbueden selwer Musék am Stand ze maachen.

Mir bieden Iech drëm, Iech strengstens un déi zu dem Zäitpunkt aktuell Covid-19 Mesuren ze halen (ea. Maskeflicht, Distanzregelen, obligatoresch Sëtzplazen virun de Stänn,…).

Mir weisen Iech drop hin, datt de Chrëstmoart duerch d’Entwécklung vun der Situatioun leider zu all Zäitpunkt kann ofgesot ginn. 

Mir wënschen Iech an eis e gelongenen Chrëstmoart 2020.

* * *

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Vorstand der «1001 Stären asbl» freut sich Ihnen mitzuteilen, dass der Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden wird. 

Das Anmeldeformular mit den allgemeinen Konditionen ist unter https://www.weihnacht.lu/matmaachen/ verfügbar. 

Der Weihnachtsmarkt muss dieses Jahr unter besonderen Bedingungen organisiert werden. Der Aufstellungsplan der Stände muss den aktuellen Distanzregeln angepasst werden. 

Es ist dieses Jahr verboten Stehtische aufzustellen, auch ein Verzehr an der Theke ist nicht gestattet. Ausserdem ist es nicht erlaubt, Musik im eigenen Stand zu machen. 

Wir bitten darum, sich strengstens an die zu diesem Zeitpunkt gültigen Covid-19 Massnahmen zu halten (ua. Maskenpflicht, Distanzregeln, obligatorische Sitzplätze vor den Ständen,…) 

Wir weisen darauf hin, dass der Weihnachtsmarkt leider situationsbedingt zu jedem Zeitpunkt abgesagt werden kann. 

Wir wünschen Ihnen und uns einen gelungenen Weihnachtsmarkt 2020. 

* * *

Mesdames, Messieurs,

Le comité de la „1001 Stären asbl“ est heureux d’annoncer que le marché de Noël 2020 aura lieu.

Le formulaire d’inscription avec les conditions générales est disponible sous https://www.weihnacht.lu/matmaachen/.

Cette année le marché de Noël doit être organisé sous des conditions spéciales. Le plan d’aménagement des stands doit être adapté aux règles de distance en vigueur.

Il est interdit de mettre en place des tables hautes et la consommation au comptoir n’est pas autorisée. De plus, il n’est pas permis de faire de la musique dans votre propre stand.

Nous vous demandons de respecter strictement les mesures Covid-19 actuellement en vigueur (port du masque, règles de distance, places assises obligatoires devant les stands, …)

Nous attirons votre attention sur le fait que le marché de Noël peut malheureusement être annulé à tout moment en fonction de la situation.

Nous vous souhaitons un marché de Noël 2020 réussi.

 

Hihof
%d Bloggern gefällt das: