Inscription 2023 / Anmeldung 2023

Dir Dammen, dir Hären,

Dir fannt hei ënnendrönner den Umeldungsformular mat de Konditiounen fir de Chrëstmoart 2023.

De Chrëstmoart fënnt um Parking „A Kack“ statt.

Mir wënschen Iech an eis e gelongenen Chrëstmoart 2023.

Fir weider Froen kënnt Dir Iech un eise Präsident Sascha Hipp wenden (Tél.: +352 621 402 234).


Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hier finden Sie das Anmeldeformular mit den allgemeinen Konditionen für den Weihnachtsmarkt 2023.

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Parking „A Kack“ statt.

Wir wünschen Ihnen und uns einen gelungenen Weihnachtsmarkt 2023.

Bei weiteren Fragen können Sie sich an unseren Präsidenten Sascha Hipp wenden (Tél.: +352 621 402 234).


Mesdames, Messieurs,

Veuillez trouver ici le formulaire d’inscription avec les conditions générales pour le marché de Noël 2023.

Le marché de Noël se déroulera au parking „A Kack“.

Nous vous souhaitons un marché de Noël 2023 réussi.

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre Président Sascha Hipp (Tél.: +352 621 402 234).

Info Chalet

Die Chalets bestehen aus einzelnen Modulen mit Boden.

Die Module sind handwerklich verarbeitet und allseitig mit Wetterschutzlasur behandelt.

Stecker für Stromanschluss im Chalet vorhanden.