Dir Dammen, dir Hären,

De Comité vun der 1001 Stären asbl freet sech Iech matzedeelen, datt den «Eechternoacher Chrëstmoart 2021» stattfanne kann.

Hei fannt der den Umeldungsformular mat de Konditiounen:

De Chrëstmoart wäert dëst Joer um Parking «A Kack» ënnert dem Régime vum Covid Check statt fannen, d.h. Accès nëmmen fir Leit déi geimpft oder nees gesond sinn oder en certifiéierten, negativen Test virweise kënnen.

Um Site «A Kack» hu Stänn aus Holz Prioritéit. Déi aner Stänn ginn an der Rue du Pont plazéiert, hei dierfen keng Iess- oder Gedrénksstänn stoen.

Op Grond vun der spezieller Situatioun, luede mir Iech an op eng Informatiounsversammlung, den 10. November 2021 um 20h00 zu Iechternach am Veräinshaus (2, Passage des Demoiselles). Fir all Stand sinn max. 2 Vertrieder erlaabt an och hei gëllt de Régime vum Covid Check.

Mir weisen Iech drop hin, datt de Chrëstmoart duerch d’Entwécklung vun der Situatioun leider zu all Zäitpunkt kann ofgesot ginn.

Mir wënschen Iech an eis e gelongenen Chrëstmoart 2021.

Fir weider Froen kënnt Dir Iech un eise Präsident Sascha Hipp wenden (Tél.: +352 621 402 234).

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Vorstand der «1001 Stären asbl» freut sich Ihnen mitzuteilen, dass der Weihnachtsmarkt 2021 stattfinden wird. 

Das Anmeldeformular mit den allgemeinen Bedingungen finden Sie hier:

Der Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr auf dem Parkplatz «A Kack» unter dem Prinzip des Covid Check statt, d. h. Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder gegen Vorlage eines zertifizierten, negativen Tests. 

Auf dem Gelände «A Kack» haben Stände aus Holz Vorrang. Die anderen Stände werden in der «rue du Pont» plaziert, hier dürfen keine Essens- oder Getränkestände stehen. 

Auf Grund der besonderen Bedingungen, laden wir Sie zu einer Informationsveranstaltung ein am 10. November 2021 um 20h00 im Vereinshaus in Echternach (2, Passages des Demoiselles). Für jeden Stand sind max. 2 Vertreter zugelassen, auch hier gilt das Prinzip des Covid Check. 

Wir weisen darauf hin, dass der Weihnachtsmarkt leider situationsbedingt zu jedem Zeitpunkt abgesagt werden kann. 

Wir wünschen Ihnen und uns einen gelungenen Weihnachtsmarkt 2021. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an unseren Präsidenten Sascha Hipp wenden (Tél.: +352 621 402 234). 

 

Mesdames, Messieurs,

Le comité de la „1001 Stären asbl“ a le plaisir de vous annoncer que le marché de Noël 2021 aura lieu.

Veuillez trouver ci-dessous le formulaire d’inscription avec les conditions générales :

 

Le marché de Noël se déroule cette année sur le parking « A Kack » sous le principe du Covid Check, accès uniquement pour personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives (résultat négatif certifié).

Les stands en bois sont prioritaires sur le site « A Kack ». Les autres stands sont placés dans la rue du Pont, aucun stand de restauration n’y est autorisé.

En raison des conditions particulières, nous vous invitons à une réunion d’information le 10 novembre 2021 à 20h00 au « Vereinshaus » à Echternach (2, Passage des Demoiselles).

Un maximum de 2 représentants est autorisé pour chaque stand, le principe du Covid Check s’applique également ici.

Nous attirons votre attention sur le fait que le marché de Noël peut malheureusement être annulé à tout moment en fonction de la situation.

Nous vous souhaitons un marché de Noël 2021 réussi.
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre Président Sascha Hipp (Tél.: +352 621 402 234).

Info Chalet

Die Chalets bestehen aus einzelnen Modulen mit Boden.

Die Module sind handwerklich verarbeitet und allseitig mit Wetterschutzlasur behandelt.

Stecker für Stromanschluss im Chalet vorhanden.

%d Bloggern gefällt das: