Chrëstmoart 2023 Eechternoach

De Chrëstmoart wäert och dëst Joer um Parking «A Kack» statt fannen

Der Weihnachtsmarkt findet auch dieses Jahr auf dem Parkplatz «A Kack» statt

Le marché de Noël se déroule cette année également sur le parking « A Kack »